ERIN

v kategórií: Články
prečítaní: 2876

ERIN
Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti Autor: PhDr. Jolana Laznibatová, Csc.
Alternatívny výchovno-vzdelávací program


Podmienky prijatia do školy pre mimoriadne nadané deti:

-Dieťa absolvuje psychologické testy
- IQ – musí byť 130 a viac Po absolvovaní IQ testov absolvuje dieťa vedomostné testy podľa stanovených kritérií - výsledky IQ testov a vedomostných testov sú konzultované s pani Laznibatovou. Dáva rozhodnutie o prijatí aj o neprijatí do tried ERIN. - Je určený na podporu a rozvoj - Je určený na podporu a rozvoj intelektuálového potencionálu nadaných detí. - Je určený na podporu a rozvoj intelektového potencionálu nadaných detí. Je realizovaný od 1.9.1993
Typy nadaných detí:

Bezproblémové dieťa:
optimálne začlenené, dobre prispôsobené
Hyperaktívne dieťa:
rýchlo chápe, dobre si pamätá, má viac vedomostí ako iní žiaci

Dieťa uzavreté, ťažšie komunikatívne:
hľadá riešenie v úniku z reálneho sveta do denného snenia
Tiché neprejavené dieťa:
učitelia ho nerozpoznajú, nekladú na neho primerané požiadavky, nekladú na neho primerané požiadavky, nerozvíjajú sa podľa schopností


Modely výchovy a vzdelávania nadaných

- Separátny variant výchovy a vzdelávania: predstavuje špecializované triedy
predstavuje špecializované triedy resp. školy pre deti s nadpriemerným intelektom
Integrovaný variant vzdelávania: Kompromisný spôsob vzdelávania:


Špecifiká vývinu intelektovo nadaných detí:

- zrýchlený akcelerovaný vývin najmä v intelektovej oblasti - nepravidelnosť – disharmónia vývinu - nerovnomernosť asynchrónia vývinu - rôzna úroveň – heterogénnosť vývinu jednotlivých schopností nadaných detí – nadané deti nie sú vždy superiórne vo všetkých oblastiach - výskyt špecifických porúch: autizmus, hyperkinetický syndróm, poruchy učenia


Prístup v rozvíjaní poznávacej (kongenitívnej oblasti)

- Uplatňovať problémové, induktívne, heuristické metódy a experimentovanie - nepreceňovať pamäťové učenie - používať dialógy, argumentáciu žiakov a ich spôsoby riešenia - rozvíjať rôzne spôsoby myslenia: kritické, logické, tvorivé - uprednostňovať obsah pred formou.

Prístupy v rozvíjaní emocionálnej a sociálnej oblasti
- nedirektívny – neautoritatívny prístup - vyvárať pozitívnu – bezpečnú atmosféru. - Viesť žiakov k stanoveniu reálnych cieľov a oceňovania vlastných silných stránok - akceptovať žiaka s jeho osobitosťami, silnými i slabšími stránkami - uplatňovať kooperatívne, nie konkurenčné aktivity - viesť žiakov k vzájomnej akceptácii, tolerancii, empatii

Osobnosť učiteľa nadaných žiakov
Má byť: - empatický - chápavý - nedirektívny - flexibilný - tvorivý - so zmyslom pre humor

Učiteľ nadaných žiakov musí vedieť:
- podporiť - nevytvárať tlak na známkovanie - akceptovať nezvyčajné riešenia a podporovať ich - načúvať nadanému žiakovi a vnímať ho - má byť poradcom, podporovateľom, pomocníkom, povzbudzovať žiakov v samostatnom hľadaní riešení aj na úkor počiatočnej nepresnosti, akceptovať názory a riešenia žiakov.

Špecifiká organizácie Projektu:
- v 1. - 4. ročníku sú súčasťou výučby: AJ, Informatika, Obohatenie - na 2. stupni a gymnáziu: informatika, nemecký jazyk a etika - v každom ročníku žiaci realizujú ročníkovú prácu, vypracovávajú projekty - raz štvrťročne vykonávajú žiaci testy Slovenského jazyka, matematiky – slúžia na overenie vedomostí a zručností - hodnotenie je neznámkové, verbálne, obrázkové, značkové - aplikuje sa aj formálne spracované sebahodnotenie - vyučovanie sa začína komunitou


Zásady práce s nadanými žiakmi v projekte alternatívnej starostlivosti o nadané deti

- uplatňovať problémové, induktívne heuristické metódy a experimentovanie - vyhýbať sa mechanickým aktivitám - nepodávať deťom holé fakty a algoritmy - objavovať nové zákonitosti prostredníctvom problémových a tvorivých úloh.


Induktívne metódy

- znamenajú postup pri osvojovaní učiva od jednoduchých príkladov a pozorovaní až k zákonitostiam. - žiaci sami hľadajú a objavujú

Problémové metódy
- vytvoriť situácie, kedy žiaci musia pri riešení úlohy už osvojené vedomosti a zručnosti objavovaním nových samostatných riešení.


Heuristické metódy

- sú metódy tvorivého riešenia problémov uplatňovaním divergentného myslenia


Experimentovanie

- Znamená pozorovanie, skúmanie sledovaných javov, praktická činnosť s cieľom objaviť zákonitosti.

Pamäťové učenie u nadaných detí
- nepreceňovať pamäťové učenie. - umožniť žiakom zapamätať si dôležité fakty prostredníctvom činnosti, manipulácie, riešenia problémových a tvorivých úloh.


Rozvoj rôzny spôsobov myslenia:

- Kritické myslenie: používať argumentácie
(akceptovať argumentáciu žiakov), hľadanie kladných a záporných stránok, hodnotenie javov.
- Logické myslenie: používanie vyšších úrovní myslenia (abstrakcia, zovšeobecnenie, analýza, syntéza)
- Tvorivé myslenie (divergentné): posúvanie sa za hranice známych algoritmov, pohľadov


Uprednostňovanie obsahu pred formou:

- netrvať z pozície autority na formálnych kritériách práce žiakov (okraje, robenie zbytočných zápisov, prehnané požiadavky na úpravu, používanie jednotných zošitov)
- Žiaci musia byť sami presvedčení o formálnych požiadavkách
- Žiaci môžu písať ceruzkou, pokiaľ sa im tak píše pohodlnejšie aj vo vyšších ročníkoch.
Podpora samostatnosti žiakov:
- Učiteľ má byť poradcom, podporovateľom, pomocníkom v žiakovej ceste za poznávaním
- Učiteľ má povzbudzovať žiakov v samostatnom hľadaní riešení aj na úkor počiatočnej nepresnosti, akceptovať názory a riešenia žiakov.


Triedy pre mimoriadne nadané deti v Trenčíne:
- Triedy pre mimoriadne nadané deti sú na Základnej škole Kubranská 80 v Trenčíne
- Pracuje sa v nich podľa projektu Jolany Laznibatovej
- Sú otvorené od školského roku 2001-2002

Prezentáciu vypracovala PaedDr. Júlia Ondrejičková
Kritické myslenie – používanie argumentácie ( akceptovať argumentáciu žiakov), hľadanie kladných a záporných stránok, hodnotenie javov. Logické myslenie – používanie vyšších úrovní myslenia (abstrakcia, zovšeobecnenie, analýza, syntéza) Tvorivé myslenie(divergentné) – posúvanie sa za hranice známych algoritmov, pohľadov


Uplatňovať problémové, induktívne, heuristické metódy a experimentovanie