Dojčenie = základ prevencie v medicíne

v kategórií: Laktačné poradenstvo
prečítaní: 1039

Dojčenie = základ prevencie v medicíne

Odporúčanie WHO- dojčiť do 2 rokov a dlhšie, pokiaľ to matke a dieťaťu vyhovuje, z toho výlučne do
približne 6. mesiacov veku a potom s vhodnými príkrmami ďalej.

Výlučné dojčenie:
kŕmenie materským mliekom na prsníku matky, bez pridania vody, čaju, glukózy, umelého mlieka

Sledovanie prospievania:
hodnotenie výdatnosti dojčenia pozorovaním + hodnotenie hmotnostného prírastku + klinické vyšetrenie

Neprospievanie:
80% bez zistenia organickej príčiny- inak zdravé dieťa situácia riešiteľná zlepšením dojčenia

Preventívne kroky:
1. V pôrodnici:
realizácia všetkých 10 krokov BFHI (Baby Friendly Hospital Initiati-
ve), najmä: prípravou tehotných na dojčenie, pokiaľ možno nemedikovaným pôrodom, kontaktom novorodenca koža na kožu s matkou počas prvých dvoch hodín po pôrode , dojčením na požiadanie a kvalifikovanou pomocou a podporou pri prvých dojčeniach v pôrodnici, kontaktom na poradkyne pri dojčení a na podpornú skupinu dojčiacich matiek v mieste bydliska.
2. Po prepustení z pôrodnice u pediatra, ktorého úlohou je aj kontrola dojčenia.
Zistí, či je dieťa správne prisaté tak, že zabezpečuje bezbolestné a efektívne pitie. Na nácvik dojčenia je vhodná priečna poloha, ktorá umožní dieťaťu prisať sa na dvorec asymetricky , teda tak, aby väčšiu časť dvorca malo v ústach spodnou perou a aby mohlo dostať čo najviac mlieka. Brada je vtedy zaborená do prsníka a nos sa prsníka nedotýka. Naučiť matku poznať, kedy dieťa pije a ako mu pomôcť vypiť viac mlieka, je základom prevencie neskoršieho neprospievania počas dojčenia. Poučiť matky , aký význam má dojčenie na požiadanie, že kontakt koža na kožu, nosenie a spoločné spanie, prečo je z hľadiska dojčenia nevhodné používať cumlík
, aké sú riziká striedania dojčenia s kŕmením fľašou. Informovať matku o tom, že dobre nadojčené dieťa sa vo vhodnom čase, špeciálne ak je v kontakte s matkou, zobudí a že ho nie je potrebné budiť.

Kontrola prospievania:

1. hmotnostný prírastok
2. klinické vyšetrenie :
a. stagnácia hmotnosti,
b. nedostatočné prospievanie,
c. pokles od pôrodnej hmotnosti u inak zdravého dieťaťa.
Dojčené dieťa má dosiahnuť pôrodnú hmotnosť do 2-3 týždňov.
Kľúčová otázka pri hodnotení výživy dieťaťa: Koľko dieťa vypije?
Bežné nesprávne odporúčania pri nedostatočnom prospievaní:
– Vyčkať ešte pár dní/ týždeň a častejšie prikladať
– Urobiť skúšku dojčenia
– Začať dokrmovať umelou výživou fľašou

Prečo nepoužívať skúšku dojčenia vážením?
Veľmi stresujúca pre matky – blokovaný oxytocínový refl ex – množstvo vypitého mlieka.
Nerešpektuje pripravenosť dieťaťa na dojčenie.
Nedáva informáciu o množstve vypitého mlieka za deň/týždeň/mesiac.
Chyba váh - ± 30 ml!
(Savenije O E M, Brand P L P. Accuracy and precision of test weighing to assess milk
intake in newborn infants. Arch Dis Child Fetal Neonataol Ed 2006;91:F330-F332.)
Deti reagujú na tok mlieka. Na pomalý (zaspávajú alebo sú nepokojné) aj na prirýchly- sú nepokojné, opakovane sa prisávajú a odsávajú.

Čo je teda potrebné ešte urobiť?
Pozorovať dojčenie!
Bez pozorovania dojčenia nemôžeme vyhodnotiť výdatnosť dojčenia!
To, že má dieťa prsník v ústach a robí sacie pohyby neznamená, že naozaj dostáva mlieko.

Podľa čoho vieme, či dieťa naozaj dostáva mlieko?

Keď dieťa dostáva mlieko, má: doširoka otvorené ústa – pauza – zatvorené ústa. Keď dieťa saje, ale nedostáva mlieko, jeho brada sa hýbe rýchlo, pričom nerobí pauzu v rytme.
Pauza = ústa plné mlieka
Čím dlhšia pauza, tým viac sa dieťa napilo.
Dieťa, ktoré dudluje na prsníku (nepije s pauzami), môže byť hladné aj po 20 hodinách na prsníku.

Stláčanie:
Zvýši prísun mlieka do úst dieťaťa.
Keď už dieťa iba saje ALE NEPIJE, príp. zaspáva na prsníku a nenajedlo sa, hnevá sa (pomalý tok) Pozorujme pitie – pauzy!

Kedy vymeniť prsník:
Nechajme dieťa na prvom prsníku dovtedy, kým neprestane piť napriek stláčaniu. Keď už dieťa nepije na prvom prsníku aj napriek stláčaniu, na druhom prsníku zopakujme postup. Dieťa, ktoré veľmi dobre pije (nielen saje), možno už druhú stranu ani nebude chcieť. Hovoriť matkám, aby kŕmili dieťa 10 alebo 15 alebo 20 minút na každej strane, nemá zmysel !

Doplňujúce údaje o výdatnosti dojčenia

Moč:
6-8 precikaných plienok za 24 hodín
Stolica:
v prvých 3 týždňoch – 3x denne! Neskôr nemusí byť aj viac dní. Smolka na 5. deň života (po príchode z pôrodnice)- stav alarmujúci nedostatočný príjem mlieka.
Váhový prírastok za určité obdobie (viac dní). Pribrať by malo aj 3-4 mesačné dieťa , zvlášť ak dovtedy pekne priberalo. Nedostatočné priberanie po počiatočnom dobrom priberaní je potrebné riešiť. Anamnéza priebehu 24 hodín (častosť dojčenia, spánku) Príčinou neprospievania môže mať používanie cumlíka, fľaše, klobúčika, čaj

Prečo neexistuje rastový špurt a laktačná kríza?


Grafy dĺžky a hmotnosti nepotvrdzujú existenciu období, kedy deti rastú
výraznejšie do dĺžky na úkor zvyšovania hmotnosti. a kedy majú potrebu
výrazne zvýšiť príjem mlieka, nemajú opodstatnenie.
„Počas obdobia výlučného dojčenia ostáva 24- hodinová produkcia mlieka v každom prsníku relatívne konštantná...“ „Dobre dojčené 1 mesačné a 5 mesačné dieťa pije približne rovnaké množstvo materského mlieka. (roz-
diel je cca 10-15%)“

Málo pitia s pauzami?

Úprava dojčenia:
Uistiť sa, že dieťa pije najlepšie, ako je to len možné :
1. Vzájomná poloha matky a dieťaťa počas dojčenia
2. Prisatie- asymetrické (obrázky)
3. Pitie (obrázok)
4. Používanie stláčania prsníka a vhodný čas na výmenu prsníkov
Ak je po nadojčení aspoň raz z obidvoch strán potrebné dokŕmiť, urobme to na prsníku laktačnou pomôckou, NIE fľašou

Aký dokrm po prvých dňoch života?
1. Odsaté mlieko vlastnej matky
2. Materské mlieko z banky mlieka,
3. Umelá výživa
Fľaša je nevhodný spôsob na podanie dokrmu dojčených detí- ohrozuje ďalšie dojčenie zmätením fľašou a odmietaním prsníka. Satie na prsníku podporuje rozvoj mozgu, správny vývoj splanchnokránia, udržuje termore-
guláciu, podporuje kardiopulmonálnu stabilizáciu. Výdatné pitie + neprospievanie Ďalšia diferenciálna diagnostika neprospievania.

Riešenie problémov pri dojčení:
1. čas,
2. skúsenosti,
3. vedecky overené postupy,
4. podpora, 5. spolupráca s poradkyňou pri dojčení

Podpora a pomoc zdravotníkov
Podpora a pomoc poradkýň pri dojčení úspešné dojčenie
Autori posteru neprijímajú žiadne finančné prostriedky od firiem vyrábajúcich náhrady materského mlieka v súvislosti s tým, že plne dodržiavajú Kódex WHO o marketingu náhrad maerského mlieka
Nové percentilové grafy WHO dojčených detí pre dievčatá a pre chlapcov, 2009.

Foto: Jack Newman, www.nbci.ca, reproduced with permission
MAMILA organizuje kurzy o kľúčových bodoch podpory dojčenia. Videá
o hodnotení dojčenia, viac informácií o postupoch na riešenie problé-
mov pri dojčení nájdete na www.mamila.sk